Zrušenie spoločnosti alebo firmy

Máte zadĺženú spoločnosť a prináša Vám to samé nepríjemnosti?

Máte spoločnosť, ktorá nevykonáva žiadnu činnosť a napriek tomu máte množstvo povinností za ktoré Vám hrozia pokuty?

Potrebujete zrušiť spoločnosť?

Spoločnosť môže vstúpiť do likvidácie v prípade, že nemá žiadne dlhy. Ak sa dlhy preukážu, konateľ je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTÍ
Zrušenie bez likvidácie Zrušenie s likvidáciou Konkurz EX OFFO
 • pri rušení spoločnosti bez likvidácie môžeme rozlišovať zlúčenie, splynutie a rozdelenie
 • spoločnosť nemá žiaden majetok
 • obchodné imanie prejde na právneho nástupcu
 • valné zhromaždenie rozhodne o vstupe spoločnosti do likvidácie
 • vymenovanie likvidátora
 • zápis do OR SR spoločnosť v likvidácii
 • zverejnenie v obchodnom vestníku po dobu 3 mesiacov
 • oznámenie likvidácie na DÚ (mimoriadnou závierkou pozostávajúcou zo súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok)
 • oznámenie na sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam
 • opätovné valné zhromaždenie o procese likvidácie a jej výsledku (rozdelenie likvidačného zostatku)
 • ak je spoločnosť v úpadku, dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu
 • dlžník je v úpadku vtedy, keď má viac veriteľov a nie je im schopný v lehote do 30 dní splatiť svoje záväzky.
 • nevyhnutný správca konkurznej podstaty
 • súdny poplatok 1660,-€ (ak spoločnosť nemá majetok, použijú sa vlastné zdroje konateľa)
 • výmaz spoločnosti z úradnej moci
 • súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti

Vieme zabezpečiť zrušenie každej právnej formy spoločnosti nezávisle od stavu a majetkových pomerov spoločnosti. Presný právny postup, formu, cenu, trvanie bude klient poznať po vzájomnej konzultácií.

KONTAKTUJTE NÁS